Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Regulamin

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PROWADZONEGO PO ADRESEM WWW.ICOBEL.COM

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Poniższy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego ICOBEL (www.icobel.com).
  Właścicielem Sklepu Internetowego ICOBEL jest firma: EWA KONONIUK, ul. Jana Kazimierza 19/36, 01-248 Warszawa, NIP:5372259487, Regon 060379139.
  Kontakt ze Sklepem :
  1. Adres Sprzedawcy: ul. Jana Kazimierza 19/36; 01-248 Warszawa
  2. Adres e-mail Sprzedawcy: kontakt@icobel.com
  3. Numer telefonu Sprzedawcy: 793 950 917,
  4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: mBANK 76 1140 2004 0000 3102 8082 0251
 2. Niniejszy regulamin określa zasady i tryb zawierania Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu.
 3. Niniejszy Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej przez Sprzedawcę z Klientem. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna oraz konieczna do zawarcia umowy sprzedaży.

II. DEFINICJE

DZIEŃ ROBOCZY – dzień tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy na mocy obowiązujących przepisów prawa;

DOSTAWCA – przedsiębiorca (firma kurierska specjalizująca się w dostarczaniu przesyłek) wybrany przez Sprzedawcę dla potrzeb dostarczania Towarów do Klientów;

FORMULARZ REJESTRACJI - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

FORMULARZ ZAMÓWIENIA - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

KARTA PODARUNKOWA - bon towarowy na okaziciela, umożliwiający Klientowi zapłatę ceny Produktu w sklepie, do wartości zgromadzonych na tej karcie środków pieniężnych utrwalony na nośniku materialnym (karta plastikowa, papierowa) lub w postaci cyfrowej (w pliku w formacie pdf).

KLIENT - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której prawo przyznaje zdolność prawną, zawierająca umowę ze Sprzedawcą.

KONSUMENT - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej (np. zawarcia umowy) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

KONTO – zindywidualizowane konto utworzone na rzecz Klienta w następstwie dokonania przez niego rejestracji na Stronie Sklepu Internetowego. Usługa elektroniczna z przypisanym loginem i hasłem w której zapisane są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego zamówieniach w Sklepie Internetowym.

NEWSLETTER - usługa umożliwiająca subskrybowanie i otrzymywanie drogą elektroniczną bezpłatnych informacji o Towarach i promocjach Sprzedawcy.

PRODUKT - dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

REGULAMIN – niniejszy regulamin sklepu.

SKLEP INTERNETOWY (Sklep) – sklep internetowy działający w domenie www.icobel.com;

SPRZEDAWCA – Sklep Internetowy „ICOBEL” prowadzony przez firmę EWA KONONIUK, ul. Jana Kazimierza 19/36, 01-248 Warszawa, NIP:5372259487, Regon 060379139.

UMOWA SPRZEDAŻY (Umowa) – umowa sprzedaży produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

III. KONTO KLIENTA

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Konieczne jest podanie następujących danych personalnych Klienta.
 2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe oraz dobrowolne.
 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto, poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt@icobel.com

IV. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻ

 1. Klient ma dwie możliwości złożenia zamówienia w sklepie internetowym: po zarejestrowaniu poprzez swoje konto jak również nie posiadając konta. W obu przypadkach do złożenia zamówienia niezbędne jest wypełnienie Formularza Zamówienia.
 2. Przed złożeniem zamówienia Klient powinien zapoznać się z treścią regulaminu i go zaakceptować. Akceptacja regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna do poprawnego złożenia zamówienia.
 3. Wypełnienie i zaakceptowanie Formularza Zamówienia (poprzez kliknięcie na „ZAMAWIAM I PŁACĘ”. ), jednoznaczne jest z zawarciem przez Kupującego Umowy Sprzedaży i akceptacją Regulaminu Sklepu.
 4. Ceny podane w sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto, czyli uwzględniają podatek VAT. Do zakupionego towaru Klient otrzymuje stosowny dokument stanowiący dowód zawarcia transakcji. Potwierdzenie zakupu może być wysłane do klienta na wskazany przez niego adres e-mail.
 5. W podsumowaniu zamówienia znajduje się informacja o łącznej kwocie do zapłaty przez klienta, na którą składają się:
 6. a) cena za produkt
 7. b) koszt dostawy

O wszelkich kosztach Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia.

 1. Po otrzymaniu Zamówienia Sprzedawca przesyła Klientowi, na podany przez niego w Formularzu Zamówienia adres poczty elektronicznej (e-mail), wiadomość potwierdzającą przyjęcie Zamówienia.
 2. Zamówienie zostaje zapisane w systemie sklepu internetowego jako dowód zawarcia umowy.

V. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI

 1. Klient może skorzystać z następujących sposobów płatności wynikających z tytułu Umowy Sprzedaży:
  1. płatność gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki
  2. płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy
   Bank: mBank
   Numer rachunku: 76 1140 2004 0000 3102 8082 0251
  3. Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą
  4. Płatności PayPo
  5. Szczegółowe informacje na temat akceptowalnych metod płatności znajdują się na stronie Sklepu w zakładce Płatności.
 2. Termin płatności:
  1. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 24 godziny od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. Po przekroczeniu tego terminu Sprzedawca może rozwiązać Umowę Sprzedaży z winy Klienta.
  2. W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

VI. METODY DOSTAWY

 1. Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza granicami kraju, według cennika poczty polskiej lub firmy kurierskiej.
 2. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna (i niezwracana w momencie odstąpienia przez Klienta od umowy), chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.
 3. Koszty dostawy wskazane są na stronie Sklepu internetowego w zakładce Dostawa oraz w Formularzu Zamówienia i zależą od wybranej przez Klienta formy płatności i rodzaju dostawy.
 4. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.
 5. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:
  1. Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa
  2. Odbiór osobisty
 6. W przypadku, kiedy klient wybierze formę przesyłki kurierskiej pobraniowej, którą sprzedawca wyśle, a której klient nie odbierze pomimo zawartej umowy sprzedaży, Sprzedawca będzie żądał zapłaty zryczałtowanych kosztów transportu w wysokości 40 zł.
 7. W przypadku, kiedy klient wybierze opcję odbioru osobistego, zakupiony Produkt powinien być odebrany przez Klienta niezwłocznie. Termin ewentualnej rezygnacji z zakupionego towaru to 14 dni kalendarzowych liczone od dnia, w którym Klient został poinformowany przez Sklep o możliwości odbioru zakupionego Produktu. Po upływie tego terminu rezygnacja z zakupionego towaru jest niemożliwa.
 8. W przypadku, kiedy klient wybierze opcję odbioru osobistego, sprzedawca nie ma obowiązku przyjmowania zwrotu niewadliwego towaru tylko dlatego, że klient się rozmyślił albo rzecz przestała mu się podobać.
 9. Termin dostawy Produktu do Klienta na terenie kraju wynosi 1-3 dni robocze (zgodnie z umową z firmą dostarczającą produkt).
 10. Klient ma obowiązek sprawdzenia w obecności kuriera, czy zawartość przesyłki jest zgodna z dokonanym przez niego Zamówieniem oraz czy Towar nie jest uszkodzony. W razie stwierdzenia takich okoliczności Klient winien odmówić przyjęcia przesyłki i zawiadomić jak najszybciej o tym fakcie Sprzedawcę za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej (e-mail): kontakt@icobel.com
 11. Wraz z dokonaniem odbioru przesyłki ryzyko utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi na Klienta. Nie uchybia to prawu Klienta do dokonania reklamacji Towaru lub innym uprawnieniom Klienta wynikającym z niniejszego Regulaminu oraz obowiązujących przepisów prawa.

VII. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Klientowi będącemu Konsumentem, przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru. Dla zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie przez Klienta Formularza Zwrotu, zwracanego Produktu wraz dowodem zakupu, przed tym terminem. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo dostępny jest na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Zwroty”.
 2. Zwracany Towar należy odpowiednio zabezpieczyć i zapakować oraz odesłać kompletny w stanie nie naruszonym na adres: ICOBEL ul. Jana Kazimierza 19 / 36; 01-248 Warszawa. Towar powinien być odesłany wraz z formularzem odstąpienia oraz dowodem zakupu (dokument/dowód sprzedaży lub paragon lub faktura). Towar podlegający zwrotowi powinien posiadać zabezpieczenia oraz metki. Towar ten nie może mieć śladów użytkowania.
 3. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży zostaje ona uznana za niezawartą. Sprzedawca dokona zwrotu uiszczonej przez Klienta ceny za zakupione Produkty na numer konta bankowego wskazany przez Klienta w Formularzu Zwrotu, w terminie 14 Dni Kalendarzowych od daty otrzymania odstąpienia od Umowy.
 4. Kupujący ponosi koszt odesłania towaru. Klient ponosi również odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

VIII. REKLAMACJE

 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Klientowi produkt wolny od wad.
 2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy Produktu, Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym (ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. [Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.] oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.)
 3. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na adresy wskazane w Sklepie Internetowym w zakładce Reklamacje. Reklamowany Towar należy odpowiednio zabezpieczyć i zapakować oraz odesłać kompletny na adres Sklepu.
 4. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w możliwie najkrótszym terminie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
 5. Podstawą do wszczęcia procedury reklamacji jest prawidłowo wypełniony formularz reklamacyjny, dostępny w Sklepie Internetowym w zakładce Reklamacje.
 6. Reklamacje rozpatrywane są zgodnie z ustawą z 27 VI 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. nr 141, poz. 1176 z późn. zm.).
 7. Reklamacje dotyczące różnicy w wyglądzie towarów zamówionych z otrzymanymi, które wynikają z różnicy w ustawieniu parametrów monitora Klienta, w szczególności różnicy w barwach i odcieniach, nie stanowią podstawy do reklamacji.
 8. Reklamacji nie podlegają:

- naturalne zużywanie się produktu

- uszkodzenia mechaniczne

- wady jawne widoczne w momencie otrzymania paczki, a nie zgłoszone natychmiast po ich stwierdzeniu.

 1. Sklep nie odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową, gdy kupujący o tej niezgodności wiedział lub, oceniając rozsądnie, powinien był wiedzieć.
 2. Zwroty kosztów transakcji realizowane są przelewem bankowym.

IX. KARTA PODARUNKOWA

 1. Karta Podarunkowa – karta wydawana na okaziciela, umożliwiający Klientowi zapłatę ceny Produktu w sklepie, do wartości zgromadzonych na tej karcie środków pieniężnych. Karta wysyłana w pliku w formacie PDF.
 2. Wydawca – Karta wydawana jest przez Sprzedawcę – Sklep Icobel.
 3. Nabywca – osoba, która dokonuje przekazania środków pieniężnych na rzecz Wydawcy w wysokości równej wartości karty, w zamian za co otrzymuje od Wydawcy Kartę Podarunkową.
 4. Użytkownik - posiadacz Karty Podarunkowej, przedstawiający Kartę Podarunkową do realizacji Sklepie.
 5. Karta Podarunkowa nie podlega wymianie na środki pieniężne.
 6. Karta Podarunkowa zachowuje ważność przez okres dwóch miesięcy od dnia jej wydania. Okres ważności nie może zostać przedłużony.
 7. Karta Podarunkowa jest do jednorazowego użytku w ramach jednego Zamówienia. Wartość zgromadzonych na tej karcie środków pieniężnych nie może być dzielona pomiędzy kilka zamówień.
 8. Karta Podarunkowa jest jednorazowa i powinna być wykorzystany przy zakupach o wartości równej bądź przekraczającej wartość Karty Podarunkowej. W przypadku zakupu poniżej kwoty wartości Karty Podarunkowej nie może być on użyty drugi raz i nie zostanie wygenerowana nowa Karta Podarunkowa na pozostałą wartość.
 9. W sytuacji, gdy cena Produktów nabywanych przez Użytkownika z wykorzystaniem Karty Podarunkowej będzie wyższa niż wartość Karty, Użytkownik zobowiązany będzie dopłacić różnicę w cenie.
 10. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za Karty Podarunkowe, które zostały utracone lub uszkodzone po ich wydaniu Nabywcy. W wypadku utraty, zniszczenia lub kradzieży Karty Podarunkowej Użytkownikowi nie przysługują wobec Wydawcy żadne roszczenia.
 11. W sytuacji odstąpienia od umowy lub zwrotu Produktów nabytych w przy użyciu Karty Podarunkowej Użytkownik otrzyma od Wydawcy nową Kartę Podarunkową o wartości odpowiadającej cenie Produktów podlegających zwrotowi. Karta Podarunkowa, którą Wydawca wyda Użytkownikowi zgodnie z postanowieniem niniejszego punktu, będzie miał dwumiesięczny okres ważności, licząc od dnia jego wydania.

X. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

 1. Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
  1. przeglądarka internetowa z obsługą Java Script: Internet Explorer (wersja 8.0 lub nowsza), Mozilla Firefox (wersja 22 lub nowsza) lub Google Chrome (wersja 27 lub nowsza),
  2. minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli,
  3. posiadanie konta poczty elektronicznej, działającej na dowolnym serwerze,
  4. dostępu do sieci Internet.

XI DANE OSOBOWE W SKLEPIE INTERNETOWYM

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są wyłącznie w celu realizacji Umowy Sprzedaży.
 3. Dane osobowe użytkowników serwisu są chronione, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, w najlepszy możliwy sposób, uniemożliwiający dostęp do nich przez osoby trzecie. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich modyfikowania oraz usunięcia.
 4. Sprzedawca może przetwarzać dane osobowe Klienta również w inny celu niż realizacja zamówienia po uprzednim uzyskaniu jego zgody. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych ma charakter dobrowolny.
 5. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
  1. w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym z metody dostawy przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
  2. w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
 6. W każdym momencie przysługuje użytkownikowi prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich edycji czy żądanie usunięcia.
 7. Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
 9. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych równoznaczna jest ze zgodą na komunikację drogą elektroniczną (e-mail, telefon).
 10. Sprzedawca wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Klienta (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies moga być odczytywane przez system teleinformatyczny Sprzedawcy. Sprzedawca przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Klienta, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celach marketingowych (remartketing) oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania sklepu internetowego.

XII. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

 1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów nie będących Konsumentami.
 2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń.
 3. W przypadku Klientów nie będących konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia umowy sprzedaży.

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu.
 3. Zasady wprowadzanych przez Sprzedawcę promocji są opisane w oddzielnych załącznikach zamieszczanych na stronie sklepu na stronie "Regulaminy Promocji".
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
 5. Sprzedawca poinformuje Kupującego o zmianie Regulaminu poprzez zamieszczenia jego tekstu jednolitego na stronie internetowej Sklepu internetowego.

 

Dbamy o Twoją prywatność

Sklep korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Zamknij
pixel